Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Ακαδημαϊκή Οργάνωση  |  Τμήματα ΣΤΕΦ  |  Τμήμα Πληροφορικής
Αντικείμενο σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα Πληροφορικής ιδρύθηκε το 1987, προκειμένου να υποβοηθήσει την κάλυψη αναγκών σε στελεχιακό δυναμικό υψηλού επιπέδου.

Το Τμήμα Πληροφορικής έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής και των επικοινωνιών και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.


Δομή των σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα. Τα πρώτα επτά περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, φροντιστηριακές ασκήσεις, εργαστηριακή εργασία και εκπόνηση εργασιών. Το όγδοο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο ενότητες από την επιστήμη και την τεχνολογία (μηχανική) των υπολογιστών (Computer Science and Computer Engineering), όπου δίνεται έμφαση στις γενικές αρχές προγραμματισμού Η/Υ και στα θέματα Οργάνωσης, Λειτουργίας και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστικών Συστημάτων.

Ενότητες από τα πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα (Ιnformation and Communication Systems), όπου μελετάται η αλληλεπίδραση χρήστη υπολογιστή, ο τρόπος εισαγωγής των εφαρμογών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό και οι γενικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται για την αποτελεσματική ανάπτυξη των συστημάτων αυτών.


Επαγγελματικά Δικαιώματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Π.Δ. 345/1989 (Φ.Ε.Κ. 158/14-6-89/τ.Α')
Το Τμήμα Πληροφορικής απονέμει τον τίτλο του Μηχανικού Πληροφορικής και τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων είναι κατοχυρωμένα με το παραπάνω Π.Δ. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, οι οποίες τους επιτρέπουν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, υποστηρίζοντας με επιτυχία την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Οι πτυχιούχοι απασχολούνται, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες, σε όλους τους τομείς αξιοποίησης των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, σε θέματα που σχετίζονται με τη μελέτη, ανάπτυξη, διαχείριση, εφαρμοσμένη έρευνα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.


Διεθνείς δραστηριότητες Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα Πληροφορικής δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη συνεργασιών με πανεπιστήμια και τεχνολογικά Ιδρύματα χωρών του εξωτερικού.

Στα πλαίσια του προγράμματος "ΣΩΚΡΑΤΗΣ" συνεργάζεται με Ιδρύματα της Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Σουηδίας, Νορβηγίας, Φιλανδίας, Ολλανδίας, Ιταλίας και του Βελγίου. Κάθε χρόνο δίνεται η δυνατότητα σε δέκα ως δεκαπέντε φοιτητές του Τμήματος να πραγματοποιήσουν ένα εξάμηνο των σπουδών τους σε κάποιο από τα παραπάνω Ιδρύματα. Αντίστοιχος αριθμός ξένων φοιτητών φιλοξενείται κάθε χρόνο στο Τμήμα Πληροφορικής, οι οποίοι μεταφέρουν, με τον τρόπο αυτό, τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εμπειρίες των χωρών τους. Επίσης, με τη χρηματοδότηση του προγράμματος "ΣΩΚΡΑΤΗΣ" πραγματοποιούνται ανταλλαγές μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων.

Στα πλαίσια του προγράμματος "LEONARDO", το Τμήμα Πληροφορικής συνεργάζεται με πανεπιστήμια και εταιρείες ευρωπαϊκών χωρών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους φοιτητές του να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό.

Επίσης, το Τμήμα Πληροφορικής αναπτύσσει, σε συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά Ιδρύματα δραστηριότητες Ανοιχτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, συμμετέχοντας στα προγράμματα D.o.O.D.L.: Dissemination of Open and Distance Learning ( http://www.idb.hist.no/doodl) και EuroCompetence ( http://www.tisip.no/ec)


Μαθήματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Τα μαθήματα καλύπτουν τις ακόλουθες ενότητες:

Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

Βάσεις Δεδομένων, Ευφυή Συστήματα και Συστήματα βασισμένα στη γνώση

Γλώσσες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού

Λειτουργικά Συστήματα

Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα και Εφαρμογές

Τεχνολογία (Μηχανική) Λογισμικού

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων

Τεχνητή Νοημοσύνη