Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Ακαδημαϊκή Οργάνωση  |  Τμήματα ΣΤΕΦ  |  Τμήμα Οχημάτων
Αντικείμενο σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα Οχημάτων πρωτολειτούργησε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1987 και είναι το μοναδικό Τμήμα που λειτουργεί στην Ελλάδα σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Οχημάτων έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στον τεχνολογικό τομέα των οχημάτων δρόμου και ανώμαλου εδάφους. Στο γνωστικό του αντικείμενο περιλαμβάνονται η μελέτη διάφορων υποσυστημάτων ενός οχήματος, η σχεδίαση και η ανάλυση της λειτουργίας τους, σε επίπεδο θεωρητικό και εργαστηριακό. Εχει επίσης ως αποστολή την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με τεχνολογικά στελέχη, κατάλληλα για διάφορες απασχολήσεις σχετικές με τα οχήματα. Ειδικότερα, σ' αυτές εντάσσονται, τόσο η παραγωγή των οχημάτων, όσο και ο σχεδιασμός νέων τύπων ή καινοτομιών, η βελτιστοποίηση της λειτουργίας, ο έλεγχος, η μεθοδευμένη συντήρηση, η πραγματογνωμοσύνη και η έρευνα σχετικά με τα οχήματα.


Δομή των σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Οι σπουδές διαρκούν επτά εξάμηνα, από τα οποία το τελευταίο είναι το εξάμηνο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα και της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας. Σύμφωνα με το νέο προταθέν πρόγραμμα σπουδών, οι σπουδές θα είναι διάρκειας οκτώ εξαμήνων. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεωρία, εργαστήρια, φροντιστήρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις και σεμινάρια.


Επαγγελματικά Δικαιώματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Στους αποφοίτους του Τμήματος απονέμεται το πτυχίο του Μηχανικού Οχημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου Π.Δ., τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Οχημάτων είναι αυτά που ορίζει το Π.Δ. 43/1989 (Φ.Ε.Κ. 20/25-1-89, τ.Α'). Σύμφωνα με αυτό, απασχολούνται ως υπεύθυνα στελέχη σε όλο το φάσμα των εργασιών που σχετίζονται με τα οχήματα (αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες κ.λ.π.), στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, όπως προσδιορίζεται από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν.


Διεθνείς δραστηριότητες Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

'Εχει συναφθεί ειδική συμφωνία με το Coventry University της Αγγλίας, βάσει της οποίας, φοιτητές του Τμήματος Οχημάτων που βρίσκονται στο Ε' εξάμηνο, μπορούν να παρακολουθήσουν το τελευταίο έτος σπουδών του Τμήματος Μηχανολογίας στο Coventry και να λάβουν το Bachelor πτυχίο από το αγγλικό πανεπιστήμιο. Μια άλλη δυνατότητα που παρέχεται στους φοιτητές του Τμήματος είναι να κάνουν, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος "LEONARDO", την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση σε αυτοκινητοβιομηχανίες της Γερμανίας, όπως στην BMW, MERCEDES και OPEL.

Έντονη είναι η δραστηριοποίηση του Τμήματος στο πρόγραμμα "ΣΩΚΡΑΤΗΣ", μέσω του οποίου επιτυγχάνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις καθηγητών και φοιτητών σε αντίστοιχα Τμήματα. Επίσης, το Τμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα "TEMPUS", μέσω του οποίου πραγματοποιείται η μετάδοση τεχνογνωσίας από τα τεχνολογικά Ιδρύματα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αντίστοιχα Ιδρύματα της Ανατολικής Ευρώπης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Εργαστηρίου Μηχανών Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (Μ.Ε.Κ.ΙΙ) με ιδιωτικές εταιρείες έχουν εκπονηθεί ερευνητικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από τις ιδιωτικές εταιρείες, για τη μέτρηση της απόδοσης συσκευών που μειώνουν τους ρύπους οχημάτων και βελτιώνουν την απόδοση του κινητήρα. Εξάλλου, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Τμήματος με τις βιομηχανίες, το Εργαστήριο Δοκιμής Λεβήτων, με εξουσιοδότηση του ΕΛ.Ο.Τ. (Eλληνικός Οργανισμός Τυποποίησης), έχει αναπτύξει αξιόλογη συνεργασία με Εργοστάσια κατασκευής λεβήτων για κεντρική θέρμανση. Αξιόλογη είναι επίσης η συνεργασία του Τμήματος με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ., που αναπτύσσεται στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις της αεροσήραγγας του Εργαστηρίου Αεροδυναμικής του Τμήματος Οχημάτων.


Μαθήματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Μαθήματα γενικής υποδομής: Μαθηματικά, Φυσική, Χημική Τεχνολογία, Μηχανολογικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Η/Υ, Ποιοτικός Έλεγχος και Τεχνολογία Υλικών, Ξένη γλώσσα.

Μαθήματα ειδικής υποδομής: Στοιχεία Μηχανών, Μηχανική Ρευστών, Θερμοδυναμική, Μηχανική, Δυναμική Μηχανών, Μηχανολογικά Εργαστήρια, Ηλεκτροτεχνία, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (Μ.Ε.Κ.), Μετάδοση Θερμότητας.

Μαθήματα ειδικότητας: Αεριοστρόβιλοι, Οχήματα, Ηλεκτρονικά Οχημάτων, Μειωτήρες Στροφών και Κιβώτια Ταχυτήτων, Ηλεκτρικές Μηχανές και Ηλεκτροτεχνία Οχημάτων, Παραγωγή Οχημάτων και Εργαλειομηχανές, Τεχνολογία Μετρήσεων, Δυναμική Οχημάτων, Μηχανολογικές Διαμορφώσεις και Τριβολογία, Θερμικές Μηχανές, Κλιματισμός Οχημάτων, Αεροδυναμική.

Μαθήματα απαραίτητα για τη διοίκηση και οργάνωση χώρων εργασίας της ειδικότητας, όπως Οικονομική Ανάλυση, Αρχές Δικαίου και Τεχνική Νομοθεσία, Ασφάλεια Εργασίας και Προστασία Περιβάλλοντος, Οργάνωση Παραγωγής.