Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Ακαδημαϊκή Οργάνωση  |  Τμήματα ΣΤΕΦ  |  Τμήμα Έργων Υποδομής
Αντικείμενο σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα Πολιτικών 'Εργων Υποδομής εντάχθηκε το 1985 στο Τ.Ε.Ι.Θ., αλλά έχει μακρά προϊστορία, που φθάνει μέχρι την Ανωτέρα Σχολή Υπομηχανικών Θεσσαλονίκης (Τμήμα Πολιτικών Υπομηχανικών). Με την ίδρυση των Κ.Α.Τ.Ε.- Κ.Α.Τ.Ε.Ε. λειτούργησε το Τμήμα Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, με δύο κατευθύνσεις: α) Δομικών 'Εργων και β) Συγκοινωνιακών Υδραυλικών 'Εργων, που μετεξελίχθηκε στο υφιστάμενο σήμερα Τμήμα.

Το Τμήμα Πολιτικών 'Εργων Υποδομής έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των τεχνικών επιστημών, στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής. 'Εχει, επίσης, αποστολή να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη ως στελεχών, που εφαρμόζουν τις τεχνολογικές γνώσεις στον τομέα των έργων υποδομής, αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού.


Δομή των σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Οι σπουδές διαρκούν επτά εξάμηνα συμπεριλαμβανομένης και της εξάμηνης πρακτικής άσκησης, που πραγματοποιείται στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα. Υποχρεωτική, όπως σε όλα τα τμήματα των Τ.Ε.Ι., είναι η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, που δίνει τη δυνατότητα για απόκτηση εμπειρίας σε βάθος ενός αντικειμένου της ειδικότητας.


Επαγγελματικά Δικαιώματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και να ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας, πάνω σε ειδικούς τομείς έργων και εργασιών της ειδικότητας του Μηχανικού Έργων Υποδομής. Εκκρεμεί πάντως, ακόμη, η ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων. Το σχετικό Π.Δ. 318/94, εκδόθηκε μεν από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά η εφαρμογή του «πάγωσε» με παρέμβαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., λόγω των αντιδράσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και των Πολυτεχνικών Σχολών των πανεπιστημίων.


Διεθνείς δραστηριότητες Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα συνεργάζεται με άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά Ιδρύματα στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣΩΚΡΑΤΗΣ», για ανταλλαγές εκπαιδευτικών και φοιτητών. Αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή του στο πρόγραμμα "ΝEPTUNE", μια καινοτομία του ολλανδικού πανεπιστημίου Noordelijke Hogeschool Leeuwaerden, που αφορά στη συνεργασία όλων των ειδικοτήτων τεχνολόγων πολιτικών μηχανικών. Το Τμήμα συμμετέχει και στους δύο κύκλους του προγράμματος, που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο.


Μαθήματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

Μαθήματα γενικής υποδομής: Μαθηματικά, Φυσική, Χημική Τεχνολογία, Τεχνικό Σχέδιο, Τεχνική γεωλογία, Εισαγωγή στους Η/Υ, Σχεδίαση με Η/Υ, Τεχνολογία Υλικών, Μηχανική.

Μαθήματα ειδικής υποδομής: Τοπογραφία, Εδαφομηχανική, Υδραυλική, Υπολογισμός Κατασκευών, Οδοποιία, Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος, Υδρολογία.

Μαθήματα ειδικότητας: 'Εργα Υδρεύσεων, Τεχνικά 'Εργα Οδοποιίας, Δίκτυα Αποχετεύσεων, Λιμενικά 'Εργα, Υδροδυναμικά 'Εργα, Συστήματα Κυκλοφορίας και Μεταφορών, Διευθετήσεις Ποταμών, Κατασκευή Σηράγγων.

Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α.), όπως Οργάνωση Εργοταξίου, Κόστος Κατασκευής και Προϋπολογισμός, Τεχνική Νομοθεσία, Ελληνική Οικονομία.