Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Ακαδημαϊκή Οργάνωση  |  Τμήματα ΣΤΕΓ  |  Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Αντικείμενο σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ιδρύθηκε το 1974 στο Κ.Α.Τ.Ε.Ε.Θ. και με τη θεσμοθέτηση της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης λειτουργεί στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, καλύπτοντας βασικούς τομείς της γεωπονικής επιστήμης και τεχνολογίας.

Το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των γεωργικών επιστημών σχετικά 1) με την ανάπτυξη και διάδοση σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας 2) την πρόληψη και καταστολή επιβλαβών επιδράσεων στην παραγωγή των φυτικών προϊόντων από διάφορες ασθένειες, έντομα, ζιζάνια, ξηρασία, υπερβολική υγρασία, παθογένεια εδαφών 3)τυποποίηση, συντήρηση, πιστοποίηση ποιότητας και εμπορία φυτικών προϊόντων 4)παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού των καλλιεργούμενων φυτών 5) εμπορία λιπασμάτων 6) γεωργοοικονομικές μελέτες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 7) εκτίμηση ζημιών 8) αναλύσεις εδαφών, φυτικών ιστών και αρδευτικού νερού.


Δομή των σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Οι σπουδές, οι οποίες διαρκούν οκτώ εξάμηνα, περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπόνηση εργασιών. Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις σπουδών: α) Οπωροκηπευτικών και β) Γεωργίας. Ο διαχωρισμός γίνεται από το πέμπτο εξάμηνο σπουδών.

Στο Τμήμα λειτουργεί από το 1993, μονάδα Η/Υ, που έχει πολλαπλές χρήσεις: εξυπηρέτηση φοιτητών - εκπαιδευτικών, συμμετοχή σε εκθέσεις, επίδειξη εκπαιδευτικού έργου, συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο κ.λ.π.


Επαγγελματικά Δικαιώματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Π.Δ. 109/1989(Φ.Ε.Κ. 47/10-2-89/τ.Α')
Με το παραπάνω Π.Δ. καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος, οι οποίοι ασχολούνται, είτε αυτοδύνατα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της γεωπονικής επιστήμης και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής, όπως είναι: η καλλιέργεια φυτικής παραγωγής, η διακίνηση, η εμπορία, η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση γεωργικών προϊόντων, η προστασία της φυτικής παραγωγής, καθώς και η αναπαραγωγή (σποροπαραγωγή φυτών).


Διεθνείς δραστηριότητες Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» εγκαινιάστηκε η συνεργασία του Τμήματος, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με τα παρακάτω Εκπαιδευτικά Ιδρύματα άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης :Den Bosch University, School of Horticulture, Ολλανδία, Fachhochschule Osnabruck School of Horticulture, Γερμανία, Writtle college, regional college of the University of Essex, School of Horticulture, Αγγλία, Hame polytechnic, Lepaa Institute of Horticulture, Φιλανδία, University of Almeria School of Horticulture, Ισπανία. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε ξένα εκπαιδευτικά Ιδρύματα και επιχειρήσεις.


Μαθήματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Τα πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν κυρίως μαθήματα γενικής υποδομής όπως: Γεωργική Χημεία, Η/Υ, Βοτανική, Μαθηματικά, Εδαφολογία, Γενική Γεωργία, Γενική Δενδροκομία, Ζωοτεχνολογία, Βιομετρία, Γενετική, Γεωργικά Μηχανήματα, Φυτοπροστασία, Λιπασματολογία.

Στα εξάμηνα κατεύθυνσης διδάσκονται μαθήματα ειδικότητας όπως: Ειδική Γεωργία, Ειδική Δενδροκομία, Ειδική Φυτοπροστασία, Σποροπαραγωγή, Λαχανοκομία, Αμπελουργία, Ανθοκομία, Βελτίωση φυτών.

Παράλληλα, διδάσκονται και μαθήματα οικονομικού περιεχομένου οργάνωσης και διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως: Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, Μάρκετινγκ Αγροτικών προϊόντων, Τυποποίηση Αγροτικών προϊόντων, μαθήματα που αφορούν στη διαχείριση του εδάφους από γεωργική άποψη (Αξιοποίηση εδαφών, Αρδεύσεις - Στραγγίσεις), στις κατασκευές των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και προαιρετικά μαθήματα.