Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Ακαδημαϊκή Οργάνωση  |  Τμήματα ΣΤΕΓ  |  Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Αντικείμενο σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ήταν από τα πρώτα που ιδρύθηκαν στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και με την ίδρυση των Τ.Ε.Ι. εντάχθηκε στην τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση.

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης των ζώων και συναφών κλάδων, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.


Δομή των σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα, στο τελευταίο από τα οποία οι φοιτητές κάνουν την πρακτική άσκηση και εκπονούν την πτυχιακή εργασία. Μάλιστα, υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης και στις εγκαταστάσεις του αγροκτήματος του Τ.Ε.Ι.Θ., όπου γίνονται και τα εργαστηριακά μαθήματα.

Το περιεχόμενο των σπουδών δίνει έμφαση στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων στην εκτροφή, διατροφή, βελτίωση, αναπαραγωγή και υγεία των αγροτικών ζώων και αλιευμάτων. Ακόμη, καλύπτει τις μεθόδους παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης των προϊόντων ζωικής προέλευσης.


Επαγγελματικά Δικαιώματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Π.Δ. 109/1989 (Φ.Ε.Κ. 47/10-2-89/τ.Α')
Σύμφωνα με το παραπάνω Π.Δ., οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Ζωοτεχνικής επιστήμης και της διαδικασίας της κτηνοτροφικής παραγωγής, όπως είναι η παραγωγή ζωοκομικών προϊόντων, η διακίνηση, η εμπορία, η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση κτηνοτροφικών προϊόντων και ζωοτροφών, καθώς και η προστασία και η αναπαραγωγή του ζωικού κεφαλαίου. Έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της ζωικής παραγωγής. Εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας, της σχετικής με τους τομείς της ζωικής παραγωγής, ενώ μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπεύθυνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία, που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, όπως επίσης και να πιστοποιούν την καταλληλότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων, που προορίζονται για κατανάλωση. Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για εξειδικευμένες εργασίες κατηγοριών ζωοτεχνικών έργων. Απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της ζωοκομικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Διεθνείς δραστηριότητες Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής και γενικότερα, η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας συνεργάζεται με διάφορα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά Ιδρύματα αλλά και επιχειρήσεις κρατών μελών της Ε.Ε.. Σε εκπαιδευτικό επίπεδο, η συνεργασία περιλαμβάνει ανταλλαγές εκπαιδευτικών και φοιτητών, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα και να εκπονήσουν πτυχιακή διατριβή. Σε ερευνητικό επίπεδο η συνεργασία αφορά σε προγράμματα, που συνδέονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

Επίσης, το Τμήμα συμμετέχει κάθε χρόνο με δικό του stand, στην ετήσια κλαδική έκθεση ZOOTECΝHIA της HELEXPO-Δ.Ε.Θ.


Μαθήματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Μαθήματα γενικής υποδομής: Γεωργική Χημεία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Βιομετρία, Η/Υ, Εδαφολογία, Γεωργικά Μηχανήματα.

Μαθήματα ειδικής υποδομής: Ανατομία Αγροτικών Ζώων, Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων, Γεωργική Γενετική, Διατροφή.

Μαθήματα ειδικότητας: Αγελαδοτροφία, Πτηνοτροφία, Βοοτροφία, Χοιροτροφία, Αιγοπροβατοτροφία, Μελισσοκομία, Μικρά Αγροτικά και Γουνοφόρα Ζώα, Ιχθυοτροφία, Βελτίωση Αγροτικών Ζώων, Φυτοτεχνολογία, Εδαφολογία, Κτηνοτροφικά Φυτά, Μικροβιολογία, Παρασιτολογία, Λοιμώδη νοσήματα, Παθολογία Αγροτικών Ζώων, Ειδική Παθολογία, Τεχνολογία Κρέατος και Γάλακτος, Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις, Επιθεώρηση Κτηνοτροφικής Παραγωγής.

Τέλος, μια άλλη κατηγορία ειδικών μαθημάτων, απαραίτητων για την επαγγελματική σταδιοδρομία είναι τα εξής: Οργάνωση και Διοίκηση, Αγροτική Κοινωνιολογία, Ασφάλεια Εργασίας, Κτηνοτροφικοί Συνεταιρισμοί, Κτηνοτροφική Λογιστική.