Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Ακαδημαϊκή Οργάνωση  |  Τμήματα ΣΤΕΓ  |  Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
Αντικείμενο σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1974, ενταγμένο στο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και από την ίδρυση των Τ.Ε.Ι. λειτουργεί στο Τ.Ε.Ι.-Θ. ως το μοναδικό, στο χώρο της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης, ενταγμένο στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας.

Το ΤμήμαΑγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων εκπαιδεύει και καταρτίζει στελέχη εφαρμογής σε γεωργοοικονομικά θέματα, ικανά να επιλύουν και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα, που αναφέρονται στη διοίκηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αξιολόγηση και χρηματοδότηση επενδύσεων στη γεωργία, στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, γεωργικών μηχανημάτων, εφοδίων και στη διοίκηση οργανώσεων και άλλων φορέων, που καθοιονδήποτε τρόπο ασχολούνται με τη γεωργία.


Δομή των σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Οι διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων είναι οκτώ εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων εξαμήνων, οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις και εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων και την ομαδική εργασία. Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών, περιλαμβάνει εποπτευόμενη πρακτική άσκηση και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.


Επαγγελματικά Δικαιώματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Π.Δ. 109/1989(Φ.Ε.Κ. 47/10.2.89/τ.Α')
Σύμφωνα με το παραπάνω Π.Δ., οι απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με την επιστημονική διαχείριση και διοίκηση γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, γεωργικών οργανώσεων και μονάδων, καθώς και με τη διακίνηση, εμπορία και διαχείριση γεωργικών προϊόντων, γεωργικών εφοδίων και μηχανημάτων.

Αναλυτικότερα, καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

Διοικητικοοικονομική διαχείριση στο πλαίσιο φορέων γεωργικής ανάπτυξης και στα προγράμματα λογιστικής και στατιστικής παρακολούθησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Συγκεντρώσεις γεωργικών προϊόντων. Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες σε πάσης φύσεως ζημίες της γεωργικής παραγωγής και του εξοπλισμού. Συμμετοχή στο σώμα Ελεγκτών Γεωργικών Συνεταιρισμών. Δραστηριότητα σε αγροτικές ασφάλειες. Τήρηση και ενημέρωση όλων των λογιστικών βιβλίων, όπως καταχωρίζονται σε διάφορες οικονομικές πράξεις των συνεταιρισμών, καθώς και υπογραφή των ισολογισμών τους. Ίδρυση και λειτουργία κάθε είδους γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων, σχετικών με τη γεωργική ανάπτυξη. Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση γεωργικών μελετών. Κάθε άλλη δραστηριότητα, που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

Μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας, της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους και να καλύπτουν θέσεις υπεύθυνων στελεχών, που προβλέπονται από την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία. Τέλος, απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της γεωργικής κατάρτισης, σύμφωνα, επίσης, με την κείμενη νομοθεσία.


Διεθνείς δραστηριότητες Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα αναπτύσσει αυτοτελώς ή και σε συνεργασία με πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού, ερευνητικό έργο στον ευρύτερο χώρο της γεωργικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, οργάνωσης και διοίκησης γεωργικών συνεταιρισμών, οικονομίας της γεωργικής παραγωγής και ενημέρωσης των γεωργών. Εξάλλου, διοργανώσει επιστημονικά συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια, είναι συνδεδεμένο απευθείας με πολλές Τράπεζες Πληροφοριών και κάνει ευρεία χρήση του internet. Επίσης, συμμετέχει στην ετήσια κλαδική έκθεση AGROTICA της HELEXPO - Δ.Ε.Θ.


Μαθήματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδικότητας, καθώς και μαθήματα διοίκησης, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Ο φόρτος εργασίας κάθε μαθήματος αποτελεί τη βάση για τις διδακτικές μονάδες ECTS. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα, προκειμένου να διαμορφώσουν δέσμες, ώστε να ικανοποιήσουν καλύτερα τα ενδιαφέροντα και τις επιδιώξεις τους και να αξιοποιήσουν το σύνολο των γνωστικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων τους.

Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής, όπως οικονομία, μαθηματικά, φυτοτεχνολογία, ζωοτεχνολογία, λογιστική, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Στα αντικείμενα ειδικής υποδομής περιλαμβάνονται: - Μαθήματα γεωργοοικονομικά, με έμφαση στις δραστηριότητες παραγωγής και εμπορίας, όπως γεωργική στατιστική, αξιολόγηση επενδύσεων, γεωργοοικονομικές μελέτες αγροτικής ανάπτυξης, διοίκηση ολικής ποιότητας, αειφορική διαχείριση γεωργικών πόρων, μέθοδοι λήψης αποφάσεων, αγροτική πίστη και γεωργικές ασφαλίσεις, εμπορία γεωργικών εφοδίων (πολλαπλασιαστικό υλικό, λιπάσματα, φάρμακα, μηχανήματα, ζωοτροφές, υλικά συσκευασίας), αγορές γεωργικών προϊόντων.

- Μαθήματα αγροκοινωνιολογικά, συμπεριλαμβανομένου του αγροτικού συνεργατισμού.

- Μαθήματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, εφαρμοσμένα στον αγροτικό τομέα.

- Μαθήματα γεωργοτεχνικά σχετικά με τις παραγωγικές τεχνικές, λειτουργίες και δραστηριότητες και με τα γεωργικά προϊόντα.

Στα αντικείμενα ειδικότητας περιλαμβάνονται πιο εξειδικευμένα γεωργοοικονομικά μαθήματα, σχετικά με την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, τη διοικητική και οικονομική διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, την τυποποίηση και την έρευνα αγοράς γεωργικών προϊόντων, μαθήματα αγροκοινωνιολογικά, μαθήματα εφαρμογών πληροφορικής και μαθήματα γεωργοτεχνικά.

Στα γνωστικά αντικείμενα διοίκησης, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών περιλαμβάνονται μαθήματα, σχετικά με τη δεοντολογία επαγγέλματος, τον αγροτουρισμό, τις μορφές συλλογικής και κάθετης οργάνωσης στη γεωργία, τη γεωργική εκπαίδευση, το εμπορικό και αγροτικό δίκαιο, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Τα μαθήματα ειδικής υποδομής και ειδικότητας μπορούν να ταξινομηθούν ως Ομάδες Μαθημάτων Επιλογής με τέσσερις κύριους άξονες:

- το μάνατζμεντ γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

- το μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων και εισροών

- την αγροτική ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις, καθώς και

- τις εφαρμογές πληροφορικής στη γεωργία.

Ο φοιτητής επιλέγοντας δέσμες μαθημάτων έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει γνώσεις και γνωστικές δεξιότητες, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και προτιμήσεις του.