Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Ακαδημαϊκή Οργάνωση  |  Τμήματα ΣΕΥΠ  |  Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας
Αντικείμενο σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της αγωγής και φροντίδας βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας (από τη γέννηση μέχρι την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) και παράλληλα εστιάζει και στην επαφή με και στήριξη της οικογένειάς τους.

Στα ακαδημαϊκά πλαίσια του συγκεκριμένου περιεχομένου σπουδών η παρεχόμενη εκπαίδευση

α) ερευνά και αναπτύσσει όλες τις δυναμικές οι οποίες καθοδηγούν το σχεδιασμό και την μεθοδολογική εφαρμογή κατάλληλων - αναπτυξιακά - πρακτικών σε όλα τα περιβάλλοντα όπου παρέχονται υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και σε κατάλληλα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενώ παράλληλα

β) δίνει έμφαση στην ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η ανάπτυξη και η πολιτισμική μοναδικότητα του κάθε παιδιού έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του Τμήματος να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στα δεδομένα ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος λόγω των διαρκών αλλαγών στον τρόπο ζωής και των σύγχρονων κοινωνικών απαιτήσεων.


Δομή των σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Το όγδοο εξάμηνο περιλαμβάνει εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η άσκηση στο επάγγελμα.

Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο εργασίας (ΦΕ) του φοιτητή(750 ώρες ανά εξάμηνο). Για την επιτυχή παρακολούθηση κάθε μαθήματος καθορίζεται η διδακτέα ύλη και οι μορφές του διδακτικού έργου κατά τρόπο ώστε για κάθε ώρα θεωρητικής διδασκαλίας ο φοιτητής να διαθέτει δύο ώρες επιπλέον για μελέτη, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για τη μελέτη των ασκήσεων πράξης, καθώς και για την προετοιμασία των εργαστηριακών ασκήσεων του οικείου μαθήματος.

Για την ανάπτυξη του προγράμματος ο ΦΕ ορίζεται σε κάθε μάθημα ως τριπλάσιος του χρόνου θεωρητικής διδασκαλίας και ως ίσος προς τον χρόνο εργαστηριακής διδασκαλίας ή ασκήσεως πράξης. Σε κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών κατανέμεται ένας αριθμός Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ) του συστήματος ΕCTS.

Το σύνολο των Διδακτικών Μονάδων των μαθημάτων κάθε εξαμήνου είναι τριάντα(30) και κατανέμεται στα μαθήματα αναλογικά προς το ΦΕ. Κάθε ΔΜ αντιστοιχεί σε 25 ώρες τουλάχιστον ΦΕ. Στο όγδοο εξάμηνο, στην πτυχιακή εργασία κατανέμονται 20 ΔΜ και στην πρακτική άσκηση 10 ΔΜ.

Οι ασκήσεις πράξεις, ως εφαρμογές της θεωρίας, δηλώνονται στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος, αλλά από τη φύση τους προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών καθ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Περιλαμβάνουν φροντιστηριακές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies), ατομικές και ομαδικές εργασίες, ανάπτυξη ειδικών θεμάτων από προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, βιντεοπροβολές, κ.λ.π.

Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του φοιτητή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών, της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

Για την λήψη του πτυχίου ο φοιτητής παρακολουθεί επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών 30-40 μαθημάτων, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής 20-30%, ειδικής υποδομής 25-30%, ειδικότητας 25-30% και από 1-2 τουλάχιστο μαθήματα ανά κατηγορία στα γνωστικά αντικείμενα της διοίκησης, της οικονομίας, της νομοθεσίας και των ανθρωπιστικών σπουδών (ΔΟΝΑ) με ελάχιστο ποσοστό 10-20%.

Μαθήματα ειδικής υποδομής και μαθήματα ειδικότητας μπορούν να ταξινομηθούν σε Ομάδες Μαθημάτων Επιλογής. Επίσης ορισμένα μαθήματα του προγράμματος σπουδών κατανέμονται σε σύνολα μαθημάτων που παρέχουν στον φοιτητή τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα επιλογών, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και προτιμήσεις του.

Το πρόγραμμα σπουδών δίνει στον φοιτητή τη δυνατότητα να δηλώσει μαθήματα κατ επιλογήν υποχρεωτικά σε ποσοστό 20-40%.

Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών.

Η Πρακτική άσκηση στο επάγγελμα διαρκεί έξι (6) ημερολογιακές μήνες. Είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, και άλλους συνεργαζόμενους φορείς, που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.


Περιγραφή του Πτυχιούχου του Τμήματος Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, στη διδασκαλία και εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη δυνατότητα να ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες

- με τη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία χώρων για βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας,

- με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη διδασκαλία μαθημάτων παιδαγωγικής,

- με τον σχεδιασμό, οργάνωση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για την ολόπλευρη ανάπτυξη και αγωγή των βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας,

- με τη στήριξη και την παροχή υπηρεσιών των οικογενειών, αλλά και της κοινότητας μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων προγραμμάτων στήριξης και συνεργασίας,

- με ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την εξέλιξη και εφαρμογή καινοτομιών στην φροντίδα και αγωγή βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας,

- με κάθε άλλη δραστηριότητα η οποία εναρμονίζεται με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους ως απόρροια της εξέλιξης της παιδαγωγικής επιστήμης και ειδικότερα της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής στα βρέφη και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.


Αποστολή του Τμήματος Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Αποστολή του Τμήματος είναι να προάγει τη δημιουργία, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στις επιστήμες της προσχολικής αγωγής και φροντίδας βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα.

Επίσης, συνδυάζοντας αρμονικά τη θεωρία με την πράξη και την εκπαιδευτική τεχνολογία , στοχεύει στη δημιουργία παιδαγωγών οι οποίοι θα διαθέτουν όλες εκείνες τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες αποτελούν την απαραίτητη υποδομή για την επιστημονική τους ταυτότητα και την άρτια επαγγελματική τους κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα και τις μορφές της σταδιοδρομίας τους ( να μπορούν, από τη μια, να ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα στις ανάγκες των παιδιών που θα κληθούν να φροντίσουν και να εκπαιδεύσουν, καθώς και στις ανάγκες των οικογενειών τους και από την άλλη, να λαμβάνουν αποφάσεις και να αναλαμβάνουν ηγετικές θέσεις στο χώρο της προσχολικής αγωγής).

Στα πλαίσια της αποστολής του αυτής το Τμήμα:

Α. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα με τη συμμετοχή, αλλά και τη διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων.

Β. Αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού συμμετέχοντας σε ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα και προσκαλώντας ηγετικές φυσιογνωμίες του χώρου για διαλέξεις και ομιλίες.

Γ. Συνεργάζεται με Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς και με άλλους φορείς οι οποίοι σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

Δ. Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και εποπτικά μέσα στην εκπαίδευση.

Ε. Διεξάγει έρευνα.

Στ. Προετοιμάζει τους φοιτητές/τριες για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ζ. Προετοιμάζεται για να είναι δεκτικό σε αλλαγές, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

Η. Προετοιμάζεται για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Θ. Προετοιμάζει τους φοιτητές/τριες να:

(α) συνδέσουν την επιστημονική και επαγγελματική τους παρουσία με το τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο πλαίσιο για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός ολοένα και πιο ποικιλόμορφου μαθητικού πληθυσμού προσχολικής ηλικίας, των γονέων τους και σε όλες εκείνες τις ανάγκες που αναδύονται σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και οι οποίες ασκούν σημαντική επίδραση τόσο στους ίδιους τους παιδαγωγούς όσο και στους πληθυσμούς στους οποίους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

(β) συνδέσουν την παράδοση με την καινοτομία για να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικά τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας, αντλώντας από μια διευρυμένη «δεξαμενή» διδακτικών μεθόδων, τόσο παραδοσιακών αλλά δοκιμασμένων όσο και καινοτόμων και πειραματικών.

(γ) συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη για να μπορούν οι μελλοντικοί παιδαγωγοί να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες μεθόδους στην εφαρμογή του επαγγέλματος, θα πρέπει να είναι σε θέση να συνδέουν τη θεωρία με την πράξη. Αυτό επιτυγχάνεται μόνον εφόσον έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάζουν όσα έμαθαν σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

(δ) συνδέσουν το περιεχόμενο των σπουδών με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση για να μπορούν οι μελλοντικοί παιδαγωγοί να προσφέρουν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας υψηλής ποιότητας και να υιοθετούν μια στάση διαρκούς αναζήτησης και κριτικής του έργου τους.


Μαθήματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα όπως:

Γενικής υποδομής : Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Στατιστική, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Προσχολική Αγωγή και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Νεοελληνική Γλώσσα, Περιβαλλοντική Αγωγή, Αισθητική Αγωγή-Ιστορία Τέχνης, Αγωγή Υγείας, Στοιχεία ανατομίας-φυσιολογίας.

Ειδικής υποδομής : Σύγχρονες Τάσεις προσχολικής Αγωγής, Συγκριτική Παιδαγωγική, Κλινική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία Ι, Παιδιατρική, Εξελικτική Παιδιατρική, Βρεφονηπιοκομία Ι, Βρεφονηπιοκομία ΟΙΗ, Εξελικτική Ψυχολογία βρεφικής ηλικίας, Εξελικτική Ψυχολογία νηπιακής ηλικίας, Μεθοδολογία ¨Ερευνας, Θεωρία και Μεθοδολογίας δραστηριοτήτων Προσχολικής Αγωγής Ι, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Κοινωνική Παιδαγωγική, Στοιχεία Κοινωνιολογίας της Παιδείας, Κοινωνική Πρόνοια ΙΙ.

Ειδικότητας : Εικαστικά Ι, Εικαστικά ΙΙ, Μουσικοπαιδαγωγική Ι, Μουσικοπαιδαγωγική ΙΙ, Βρεφονηπιοκομία Ω, Παιδική Λογοτεχνία, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Μουσικοκινητική Αγωγή Ι, Μουσικοκινητική Αγωγή ΙΙ, Θεατρικό Παιχνίδι, Κουκλοθέατρο, Παιδαγωγικό Υλικό, Βρεφονηπιοκομία ΙΙΙ, Ειδικη Αγωγή, Νευροφυσιολογία (Βρεφονηπιοκομία VII, Βρεφονηπιοκομία VI, Θεωρία και Μεθοδολογία δραστηριοτήτων Προσχολικής Αγωγής ΙΙ.

Στην κατηγορία των γνωστικών αντικειμένων ΔΟΝΑ εντάσσονται τα αντικείμενα της Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας που είναι βασικά για την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, εργαστηρίων και υπηρεσιών σχετικών με την ειδικότητα, αλλά και αντικείμενα Ανθρωπιστικών σπουδών είτε της ειδικότητας, όπως είναι η Διαπολιτισμική Αγωγή ή του ευρύτερου γνωστικού πεδίου, όπως: Στοιχεία Δικαίου και Νομοθεσίας Ι, Στοιχεία Οικονομίας και Διαχείρησης Βρεφονηπιακών Σταθμών, Οργάνωση και Διοίκηση Παιδικών Σταθμών, Στοιχεία Δικαίου και Νομοθεσίας ΙΙ και Κοινωνική Πρόνοια Ι.