Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Ακαδημαϊκή Οργάνωση  |  Τμήματα ΣΕΥΠ  |  Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
Αντικείμενο σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων παρέχει στους σπουδαστές του την απαραίτητη τεχνολογική και επιστημονική γνώση με στόχο να παράγει αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης, κατάλληλα καταρτισμένους ώστε να αναλάβουν την πραγματοποίηση όλων των Εργαστηριακών Ιατρικών Εξετάσεων, ικανούς να συμβάλλουν ενεργά και υπεύθυνα στη οργάνωση και τη ρύθμιση της λειτουργίας του χώρου εργασίας τους αλλά και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης στο χώρο της ειδικότητάς τους. Επίσης ικανούς να μεταδώσουν τη γνώση και να καθοδηγήσουν κατάλληλα άλλους κατώτερης κατάρτισης εργαζόμενους του χώρου.

Ειδικότερα, σκοπός του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει πτυχιούχους ικανούς να στελεχώσουν τα εργαστήρια: Μικροβιολογικό–Ιολογίας, Βιοχημικό/Κλινικοχημικό, Αιματολογικό, Αιμοδοσίας-Τράπεζας αίματος, Ανοσολογικό-Ιστοσυμβατότητος, Πυρηνικής Ιατρικής για εκτέλεση ραδιοανοσολογικών εξετάσεων, Ορμονολογικό-Ενδοκρινολογικό, Τοξικολογικό, Παθολογοανατομικό-Ογκολογικό, Κυτταρολογικό, Γενετικής, Μοριακής βιολογίας και Πειραματοζώων ή οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο έχει σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο και ανήκει στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.


Δομή των σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα. Στο όγδοο εξάμηνο πραγματοποιείται εξάμηνη πρακτική άσκηση κατά την οποία ο σπουδαστής περνά από όλα τα Εργαστήρια των Νοσοκομείων. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακή άσκηση, εκπαίδευση σε νοσοκομειακούς χώρους και εκπόνηση εργασιών.


Επαγγελματικά Δικαιώματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος έχουν καθοριστεί από το Π.Δ. 163/1996(Φ.Ε.Κ.118/14-6-1996/τ.Α')

Οι πτυχιούχοι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων έχουν δικαίωμα απασχόλησης σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το γνωστικό τους αντικείμενο, είτε στο δημόσιο, είτε στον ευρύτερο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα μπορούν να στελεχώσουν τα εξής εργαστήρια: μικροβιολογικό, βιοχημικό, αιματολογικό, αιμοδοσίας, ανοσολογικό ιστοσυμβατότητας, πυρηνικής ιατρικής, ορμονολογικό ενδοκρινολογικό, τοξικολογικό, παθολογοανατομικό ογκολογικό, κυτταρολογικό, γενετικής, μοριακής βιολογίας, πειραματόζωων ή οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο, που έχει σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Αναλυτικότερα στις αρμοδιότητές τους περιλαμβάνονται τα εξής: α) να δίνουν οδηγίες στους εξεταζόμενους για την κατάλληλη προετοιμασία τους και τη σωστή συλλογή του δείγματος για την εκάστοτε εξέταση, β) να προβαίνουν στη λήψη του δείγματος, γ) να παραλαμβάνουν τα δείγματα που προσκομίζονται στο εργαστήριο, δ) να προετοιμάζουν τα προς εξέταση δείγματα, ε) να παρασκευάζουν όλα τα απαραίτητα υλικά, αντιδραστήρια και διαλύματα, στ) να παρασκευάζουν επιχρίσματα και να εκτελούν τεχνικές χρώσης, ζ) να προετοιμάζουν και ελέγχουν κάθε είδους όργανο και μηχάνημα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, η) να αναλαμβάνουν υπεύθυνα την εφαρμογή όλων των σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων που έχουν σχέση με την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων, να αξιολογούν το ποιοτικό αποτέλεσμα (τεχνογνωσία) και να υπογράφουν την εκτέλεση του τεχνολογικού μέρους όλων των εργαστηριακών εξετάσεων που πραγματοποιούν.

Στο χώρο εργασίας τους, ο ρόλος τους είναι υπεύθυνος και παράλληλος με αυτόν των άλλων επιστημόνων του εργαστηρίου.

Επίσης, συμμετέχουν στην οργάνωση και τη ρύθμιση της λειτουργίας του χώρου εργασίας τους και ειδικότερα:

Α. στο σχεδιασμό των εργαστηριακών χώρων

Β. στην επιλογή εξοπλισμού (μηχανημάτων – οργάνων)

Γ. στην επιλογή των πλέον κατάλληλων εργαστηριακών μεθόδων

Δ. στις επιτροπές προμηθειών αναλωσίμου υλικού

Ε. στον ποιοτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων

ΣΤ. στην τήρηση αρχείων

Ζ. στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του εργαστηριακού προσωπικού

Η. στις εργασίες και ερευνητικές μελέτες που εκπονούνται στα εργαστήρια

Θ. να επιβλέπουν την ορθή, τακτική συντήρηση και καθαρισμό των μηχανημάτων, οργάνων και σκευών και να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται.

Ειδικότερα στο εργαστήριο πειραματοζώων φροντίζουν για τη σωστή εκτροφή και διαβίωση των πειραματοζώων και να οργανώνουν την αναπαραγωγή τους. Επιμελούνται τη χορήγηση φαρμάκων και διαφόρων ουσιών στα ζώα. Προβαίνουν στη νάρκωση των πειραματοζώων κατά ανώδυνο τρόπο ώστε να τους γίνουν οι διάφορες επεμβάσεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες περί προστασίας ζώων. Συνεργάζονται με τον υπεύθυνο του τμήματος για την επιλογή των πειραματοζώων.

Οι παραπάνω πτυχιούχοι εξελίσσονται ιεραρχικά στα τμήματα της ειδικότητάς τους έως τη θέση του Προϊσταμένου.

Τέλος, απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα, κάθε φορά, νομοθεσία.Διεθνείς δραστηριότητες Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος του είναι αντίστοιχα με αυτά Τμημάτων των Πανεπιστημίων της Αμερικής που δίνουν BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY στην Αμερική μετά από σπουδές τεσσάρων ετών.

Αντίστοιχες σπουδές τετραετούς διάρκειας στην Αγγλία οδηγούν σε BACHELOR OF ΒΙΟMEDICAL SCIENCES.

Ανάλογα, οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων είναι ανάλογα με αυτά των αποφοίτων των αντίστοιχων Τμημάτων της Αμερικής που χαρακτηρίζονται ως Medical Technologist (ΜΤ) και των Biomedical Scientists που αποφοιτούν από τα αντίστοιχα Βρετανικά Πανεπιστημιακά Τμήματα.

Οι Medical Technologists στην Αμερική διακρίνονται σαφώς από τους Medical Technicians που παρακολουθούν προγράμματα διετούς φοίτησης, είναι λιγότερο αμοιβόμενοι και δεν επιτελούν ορισμένες εξειδικευμένες και δύσκολες εξετάσεις στα Νοσοκομεία όπου εργάζονται.

Το Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός μας παρουσιάζει σχεδόν 99% αναλογία με τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Αμερικάνικων Πανεπιστημίων (Armstrong Atlantic State University, University of Dakota, Michigan University, Meryland University, etc.). Σημαντική αναλογία παρουσιάζει επίσης με αντίστοιχα προγράμματα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Η αναλογία του Προγράμματος σπουδών με Προγράμματα αντίστοιχων Τμημάτων του εξωτερικού είναι σημαντική γιατί διευκολύνει την αναγνώριση του Πτυχίου στο εξωτερικό, την απασχόληση των αποφοίτων στην εκεί αγορά εργασίας και την ένταξή τους σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα του εξωτερικού.

Επίσης διευκολύνει τη συμμετοχή του Τμήματος σε Προγράμματα μετακίνησης σπουδαστών όπως τα Προγράμματα ERASMUS.

Το Τμήμα συμμετέχει σε προγράμματα ERASMUS και πολλοί σπουδαστές έχουν μετακινηθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν κάνει μέρος των σπουδών τους σε αντίστοιχα Τμήματα του εξωτερικού όπως:

  • ESASMUS HOGEF SCHOOL, BRYSSEL, BELGIUM
  • INSTITUTO POLYTECHNICO DE BRAGANCA, PORTUGAL
  • NOVIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, VAASA, FINLAND

Στο Τμήμα εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS).

Επιπλέον, το Τμήμα συμμετέχει στο Προγράμματος ERASMUS-MUNDUS, στα πλαίσια του οποίου μια ερευνητική εργασία για απόκτηση διδακτορικής διατριβής πραγματοποιείται στο Τμήμα.

Παράλληλα, το Τμήμα συμμετέχει σε προγράμματα που επιτρέπουν τη μετακίνηση διδασκόντων. Στα πλαίσια του Προγράμματος αυτού οι σπουδαστές του Τμήματος είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σειρά διαλέξεων από καθηγητές ξένων πανεπιστημίων που επισκέφθηκαν το Τμήμα.

Τέλος, οι διδάσκοντες του Τμήματος συνεργάζονται ερευνητικά και έχουν κοινές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με ερευνητές Πανεπιστημίων και Ερευνητικών κέντρων του εξωτερικού.Μαθήματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:


Μαθήματα γενικής υποδομής: Ιατρική Φυσική, Χημεία, Βιοχημεία, Φυσιολογία, Ανατομική, Γενική Μικροβιολογία, Σχεδιασμός έρευνας και Στατιστική, Τεχνολογία Οργάνων.

Μαθήματα ειδικής υποδομής: Στοιχεία Βιολογίας-Γενετική, Ιατρική Βιοτεχνολογία, Φυσιολογία, Γενική Παθολογική Ανατομική, Θρεπτικά Υποστρώματα, Μυκητολογία, Παρασιτολογία, Ιολογία, Ιστολογία, Κλινική Χημεία Ι, Πειραματόζωα, Αιμοληψίες, Αρχές Πληθυσμιακής υγιεινής.

Μαθήματα ειδικότητας: Αιματολογία, Αιμοδοσία, Κλινική Χημεία ΙΙ - ΙV, Ανοσολογία, Ιατρική Μικροβιολογία, Ειδική Παθολογική Ανατομική, Ξένη γλώσσα-ορολογία.

Μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας, ανθρωπιστικών σπουδών: Εφαρμογές πληροφορικής, Εργασιακές Σχέσεις-Δεοντολογία Επαγγέλματος, Ασφάλεια Εργαστηρίου, Βιοηθική