Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Ακαδημαϊκή Οργάνωση  |  Τμήματα ΣΔΟ  |  Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
Αντικείμενο σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ιδρύθηκε το 1973 στο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης και εντάχθηκε στο Τ.Ε.Ι.Θ., δέκα χρόνια μετά, με το νόμο 1404/83.

Το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και στην επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο των θεωρητικών και πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης του Μάρκετινγκ, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη


Δομή των σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ) είναι οκτώ εξάμηνα. Τα επτά εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές- φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, εκπόνηση εργασιών. Στο όγδοο εξάμηνο ο φοιτητής αναλαμβάνει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πραγματοποιεί την πρακτική άσκηση.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε να καλύπτει τη διαδικασία σχεδιασμού, δημιουργίας, υλοποίησης, τιμολόγησης, διανομής, προώθησης, διαφήμισης και διάθεσης για την ικανοποίηση των στόχων, ατόμων και συνόλου, σε ιδέες, προϊόντα και υπηρεσίες.


Επαγγελματικά Δικαιώματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Π.Δ. 78/1989 (Φ.Ε.Κ.36/7.2.89/τ.Α')
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης, όπως είναι ο προγραμματισμός της έρευνας αγοράς, η έρευνα αγοράς ή ο έλεγχος αγοράς, η παραγωγή διαφήμισης και η οργάνωση εκθέσεων. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας εξελισσόμενοι, σύμφωνα με την κείμενη κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, όπως καθορίζονται από το παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα


Διεθνείς δραστηριότητες Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα δραστηριοποιείται σε διεθνείς συνεργασίες, συμμετέχοντας ως εταίρος σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Στο πλαίσιο του προγράμματος "ERASMUS" συμμετείχε σε τρία Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Συνεργασίας (Δ.Π.Σ.), σε Εντατικά Προγράμματα (intensive program) και ανάπτυξη από κοινού νέων προγραμμάτων σπουδών. Σήμερα, οι σχετικές δράσεις συνεχίζονται με το πρόγραμμα "ΣΩΚΡΑΤΗΣ".


Μαθήματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Μαθήματα γενικής υποδομής, θετικών, θεωρητικών επιστημών και εισαγωγικά: Χρηματοοικονομική Λογιστική, Μικροοικονομική Ανάλυση, Μαθηματικά για Οικονομολόγους, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Εισαγωγή στους Η/Υ, Εισαγωγή στη Θεωρία των Συστημάτων, Μακροοικονομική Ανάλυση, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Προγραμματισμός Η/Υ, Αγγλικά, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, Ηλεκτρονική Επεξεργασία Δεδομένων, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Διεθνές Management, Δυναμικές Βάσεις Δεδομένων, Εξειδικευμένα Θέματα Δικαίου στο Μάρκετινγκ, Σύγχρονη Τεχνολογία στο Μάρκετινγκ, Οικονομοτεχνικές Μελέτες.

Μαθήματα ειδικής υποδομής, που αποτελούν τη βάση της επιστήμης του Μάρκετινγκ: Eισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εισαγωγή στη Στατιστική, Μίγμα Μάρκετινγ, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσων, Στατιστική Επιχειρήσεων, Αρχές Διαφήμισης, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάρκετινγκ, Δημόσιες Σχέσεις, Έρευνα Μάρκετινγκ, Εξειδικευμένα Πακέτα Στατιστικής, Τουριστικό Μάρκετινγκ, Σεμινάριο Τελειοφοίτων, Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, Πολιτική Διαφήμιση.

Μαθήματα ειδικότητας, που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος: Τεχνικές Προώθησης Πωλήσεων, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τράπεζες και Χρηματοπιστωτική Πολιτική, Διαφημιστικά Μέσα, Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων, Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, ’μεσο Μάρκετινγκ, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαφημιστικής Εκστρατείας, Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Εφαρμοσμένη Έρευνα Μάρκετινγκ, Τεχνική Πωλητή, Διεθνές Μάρκετινγκ, Αμοιβαία Κεφάλαια, Σχεδιασμός και προγραμματισμός Μάρκετινγκ, Πολιτικό Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ Λιανικού Εμπορίου, Έντυπη και Ηλεκτρονική Διαφήμιση, Έλεγχος Αποτελεσματικότητας της Διαφήμισης, Μάρκετινγκ Ασφαλιστικών Προϊόντων, Διοίκηση Μάρκετινγκ, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ, Δημιουργικό της Διαφήμισης, Τραπεζικό Μάρκετινγκ, Ανάλυση Δεδομένων.