Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Ακαδημαϊκή Οργάνωση  |  Τμήματα ΣΔΟ  |  Τμήμα Λογιστικής
Αντικείμενο σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

To Τμήμα Λογιστικής, ιδρύθηκε το 1973 και με την ίδρυση των Τ.Ε.Ι. εντάχθηκε στην τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση.

Το Τμήμα Λογιστικής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της λογιστικής, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη ως λογιστών φοροτεχνικών, που θα απασχοληθούν, είτε σε επιχειρήσεις, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.


Δομή των σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Στο πρόγραμμα σπουδών, που διαρκεί οκτώ εξάμηνα, περιλαμβάνονται θεωρητικά μαθήματα και εργαστήρια, που είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα μέσα ηλεκτρονικής καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων. Εξάλλου, η διδασκαλία της μηχανογραφημένης λογιστικής αποτελεί σημαντικό τμήμα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με την εξάμηνη πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, καθώς και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, καθιστούν τους αποφοίτους του προετοιμασμένους σε ικανοποιητικό βαθμό να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επαγγέλματος του λογιστή - φοροτέχνη.


Επαγγελματικά Δικαιώματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Ν.2515/1997(Φ.Ε.Κ.154/25-7-97/τ.Α')και
Π.Δ.349/1989 (Φ.Ε.Κ.159/14-6-89/τ.Α')
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος περιέχονται στον ως άνω Νόμο και Π.Δ. και παρέχουν τη δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτέχνη μέχρι και Α' τάξεως (η ανώτερη τάξη).


Διεθνείς δραστηριότητες Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣΩΚΡΑΤΗΣ», το Τμήμα Λογιστικής συνεργάζεται με άλλα Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανταλλαγές εκπαιδευτικού προσωπικού και φοιτητών, συνεργασία στην οποία περιελήφθη από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 και η διενέργεια πρακτικής άσκησης. Συμμετέχει, επίσης, σε συναντήσεις μεταξύ των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και ξένων ομοειδών Σχολών και πανεπιστημίων, με στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων δημιουργίας μεταπτυχιακών τμημάτων. Τέλος, συμμετέχει στο πρόγραμμα καθορισμού μεταφοράς πιστωτικών μονάδων E.C.T.S.(=European Credit Transfer System), διαδικασία που βρίσκεται στο τελικό της στάδιο.


Μαθήματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

Μαθήματα γενικής υποδομής, θεωρητικών και θετικών επιστημών, καθώς και εισαγωγικά:

Γενικά Μαθηματικά, Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Προγραμματισμός Η/Υ, Εισαγωγή στους Η/Υ, Επεξεργασία Κειμένου, Επιχειρησιακή Έρευνα, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, Στοιχεία Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οικονομικά Μαθηματικά, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γενικές Αρχές Μάρκετινγκ, Εργασιακές Σχέσεις.

Μαθήματα ειδικής υποδομής: Αρχές Οικονομικής, Ιδιωτική Οικονομική, Δημόσια Οικονομική, Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων, Χρήμα - Πίστη Τράπεζες, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Διεθνές Εμπόριο, Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί.

Μαθήματα ειδικότητας: Γενική Λογιστική, Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Λογιστική Εταιρειών, Λογιστική Κόστους, Φορολογική Λογιστική, Ανάλυση Ισολογισμών, Εργαστήριο Τραπεζικής Λογιστικής, Λογιστικές Εφαρμογές, Ελεγκτική, Μηχανογραφημένη Λογιστική, Ναυτιλιακή Λογιστική, Ξενοδοχειακή Λογιστική, Τραπεζική Λογιστική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση με Η/Υ, Οργάνωση Λογιστηρίου.