Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Ακαδημαϊκή Οργάνωση  |  Τμήματα ΣΤΕΤ-Δ  |  Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Αντικείμενο σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ιδρύθηκε το 1983.

Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της τεχνολογίας, στον οποίο, βιολογικές, φυσικές και μηχανικές επιστήμες χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της φύσης των τροφίμων, των αιτίων που προκαλούν τις αλλοιώσεις τους και τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η επεξεργασία τους, με σκοπό την εφαρμογή των γνώσεων αυτών στην παραγωγή, συντήρηση, συσκευασία, διανομή και χρήση ασφαλών, θρεπτικών και οργανοληπτικά αποδεκτών από τον καταναλωτή, τροφίμων. Έχει, επίσης, αποστολή να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.


Δομή των σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνουν θεωρητικά, φροντιστηριακά και εργαστηριακά (γενικά & τεχνολογικά) μαθήματα. Οι σπουδές ολοκληρώνονται με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και την εξάμηνη πρακτική άσκηση σε παραγωγικές βιομηχανικές μονάδες, εργαστήρια ελέγχου τροφίμων, ερευνητικά Ινστιτούτα, δημόσιες υπηρεσίες που ασχολούνται με τα τρόφιμα κ.λ.π.


Επαγγελματικά Δικαιώματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Π.Δ. 78/1989 (Φ.Ε.Κ. 36/7-2-89/τ.Α')
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της επιστήμης τροφίμων και τη διαδικασία της συντήρησης, επεξεργασίας και ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων, της αξιοποίησης των υποπροϊόντων και συμμετέχουν στο βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων των βιομηχανιών τροφίμων, καθώς και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.


Διεθνείς δραστηριότητες Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων συνεργάζεται στενά, τόσο με πανεπιστήμια του εξωτερικού, για τη διεξαγωγή Μεταπτυχιακών Ερευνητικών Προγραμμάτων, όσο και με ερευνητικά Ινστιτούτα και συμμετέχει σε ερευνητικές δραστηριότητες, είτε μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή απευθείας με βιομηχανίες τροφίμων. Με στόχο την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται στο Τμήμα, έχει γίνει η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία σειράς αναλυτικών οργάνων, όπως: φασματοφωτόμετρα Vis-U.V.(=Visible Ultra Violet), IR(=Infrared), φασματόμετρο ατομικής απορρόφησης, αεριοχρωματογράφοι, D.S.C.(=Differential Scanning Calorimetry), H.P.L.C.(=High Performance Liquid Chromatography), F.P.L.C.(=Fastflow Performance Liquid Cromatography), υπερφυγόκεντροι κ.λ.π.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά Τμήματα συναφούς ειδικότητας σε Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού και του εσωτερικού για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού.


Μαθήματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

Μαθήματα γενικής υποδομής: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Βιοχημεία, ’νθρωπος και Τρόφιμα, Σχέδιο, Προγραμματισμός Η/Υ.

Μαθήματα ειδικής υποδομής: Γενική Μικροβιολογία, Μηχανική Τροφίμων, Χημεία Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων, Στατιστική για Τεχνολογία Τροφίμων, Μάρκετινγκ Τροφίμων, Διατροφή και Θρεπτική Αξία Τροφίμων, Ποιοτικός Έλεγχος-Εξασφάλιση Ποιότητας, Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, Προστασία Περιβάλλοντος και Αξιοποίηση Υποπροϊόντων, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Τροφίμων.

Μαθήματα ειδικότητας: Ανάλυση Τροφίμων, Επεξεργασία Τροφίμων, Τεχνολογία Ζυμουμένων Τροφίμων, Προσθετικές και Αρτυματικές 'Υλες Τροφίμων, Αρχές Τεχνολογικής Έρευνας, Τεχνολογία Φρούτων Λαχανικών, Τεχνολογία Λιπών Λαδιών, Τεχνολογία Σιτηρών, Τεχνολογία Αλιευμάτων, Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Τεχνολογία Κρέατος και Κρεατοπαρασκευασμάτων, Ποιοτικός Έλεγχος στα αντίστοιχα με την τεχνολογία αντικείμενα, Στατιστική Εκτίμηση Ποιοτικού Ελέγχου, Συσκευασία τροφίμων.

Επίσης, μαθήματα απαραίτητα για την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, εργαστηρίων και συναφών με το αντικείμενο υπηρεσιών, όπως Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανιών Τροφίμων, Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων, Ανθρώπινες Σχέσεις στην Εργασία, Αρχές Τεχνολογικής Έρευνας, Υγιεινή Εργοστασίων Τροφίμων, Καθορισμός Προδιαγραφών και Νομοθεσία.