Η πάνω αριστερή εικόνα του μενού
Το λογότυπο του ΤΕΙ
 
Ακαδημαϊκή Οργάνωση  |  Παραρτήματα  |  Τμήμα Παραγωγής και Σχεδιασμού Ενδυμάτων
Αντικείμενο σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Το Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1999 με το Π.Δ. 200/1999 (Φ.Ε.Κ. 179/6-9-99/τ.Α') ως παράρτημα του Τ.Ε.Ι./Θ., με έδρα το Κιλκίς.

Το Τμήμα Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων έχει ως αποστολή να προάγει, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της ένδυσης με δύο σκέλη: τεχνολογία και οργάνωση. Στο σκέλος της τεχνολογίας, περιλαμβάνονται γνώσεις, σχετικές με τη δημιουργία προϊόντων, τις πηγές μόδας, τη διοίκηση παραγωγής, τα υλικά και τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Στο σκέλος της οργάνωσης, περιλαμβάνονται γνώσεις, σχετικές με την οργάνωση και διοίκηση των μονάδων κατασκευής ενδυμάτων, το μάρκετινγκ, το περιβάλλον της επιχείρησης, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Το Τμήμα έχει επίσης αποστολή να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους, για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.


Δομή των σπουδών Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής. Στο τελευταίο εξάμηνο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, καθώς και η πτυχιακή εργασία. Επειδή το Τμήμα πρωτολειτούργησε το έτος 1999, δεν υπάρχει προς το παρόν εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών για όλα τα εξάμηνα σπουδών.


Επαγγελματικά Δικαιώματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Π.Δ. 78/1989 (Φ.Ε.Κ. 36/7-2-89/τ.Α')
Λόγω του νεοσύστατου του Τμήματος, δεν έχουν καθοριστεί ακόμη τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.

Πάντως, οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, αποκτούν τις απαραίτητες τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να απασχολούνται ως τεχνολόγοι ενδυμάτων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη στις επιχειρήσεις του κλάδου έτοιμων και πλεκτών ενδυμάτων.

Ειδικότερα, ο τεχνολόγος ενδυμάτων ασχολείται με τις παρακάτω δραστηριότητες:

  1. Τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.
  2. Ανάπτυξη, σχεδιασμό και παραγωγή έτοιμων ενδυμάτων
  3. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων έτοιμων ενδυμάτων
  4. Εμπορία και διακίνηση έτοιμων ενδυμάτων
  5. Επιστημονική και ερευνητική μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων και εκπόνηση μελετών
  6. Στρατηγικό σχεδιασμό και πολιτικές στα πλαίσια της διεθνοποιημένης αγοράς.


Διεθνείς δραστηριότητες Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Στόχος του Τμήματος είναι η άμεση και στενή συνεργασία, τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Ηδη άρχισαν οι πρώτες επαφές με τα πανεπιστήμια University of Manchester Institute of Science and Technology (U.M.I.S.T.), Manchester Metropolitan University και University of Leeds της Μεγάλης Βρετανίας. Επίσης, στις άμεσες προτεραιότητές του είναι η σύνδεση και συνεργασία με ανάλογα Τμήματα, και Ινστιτούτα που λειτουργούν στη χώρα.


Μαθήματα Η διαγώνιος γραμμή
Ο κύκλος

Τα μαθήματα των πρώτων τεσσάρων εξαμήνων, για τα οποία υπάρχει εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Μαθήματα γενικής υποδομής: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Σχέδιο και Χρωματολογία, Χειρισμός Προγραμμάτων Η/Υ, Στατιστική.

Μαθήματα ειδικής υποδομής: Εισαγωγή στην Κλωστοϋφαντουργία και 'Ενδυση, Κλωστοϋφαντουργικές 'Ινες, Κλωστοϋφαντουργικές Επεξεργασίες, Ποιοτικός 'Ελεγχος, Συστήματα Παραγωγής Ενδυμάτων, Ιστορία Τέχνης και Σχεδίασης, Οικονομική Διάσταση του Σχεδιασμού Ενδυμάτων.

Μαθήματα ειδικότητας: Τεχνολογία Σχεδιασμού Πρότυπων Ενδυμάτων, Σχεδιασμός Ενδυμάτων, Υφασματολογία, Εισαγωγή στην Παραγωγή Ενδυμάτων.

Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α.), όπως Αρχές Λογιστικής και Κοστολόγησης, Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Γενικές Αρχές Μάρκετινγκ.